Home » Tours » China 2019-2020 » China Group Tours 2019-2020

China Group Tours 2019-2020

China Discovery 2020

11 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai

China Golden Triangle 2020

12 days Xi’an – Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai

China Discovery and Hong Kong 2020

14 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai – Hong Kong

Grand Tour of China 2020

22 days Beijing – Xi’an – Yangtze Cruise – Chengdu – Leshan – Guilin – Yangshuo – Suzhou – Shanghai

China Discovery 2019 

11 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai

China Discovery with Hong Kong 2019

14 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai – Hong Kong

Grand Tour of China 2019

22 days Beijing – Xi’an – Yangtze Cruise – Chengdu – Leshan – Guilin – Yangshuo – Suzhou – Shanghai